Aktualności
 • 16-12-2014 r.
  Silosy popiołów w EC Kozienice pną się w górę
  Pierwszy silos popiołów w EC Kozienice o projektowanej pojemności 20 000m3 wszedł w fazę realizacji żelbetowej części podkomorowej. Wszystkie trzy zbiorniki posadowione są na wspólnym, wykonanym już fundamencie pierścieniowym. Ściany zewnętrzne każdego zbiornika będą wykonane w formie walca o średnicy zewnętrznej 26,40 m oraz wysokość około 66,00 m. Konstrukcja zbiorników części podkomorowej dla każdego zbiornika jest żelbetowa monolityczna o grubości 0,8 m wykonywana metodą żelbetów tradycyjnych, zaś część komorowa grubości 0,3 m wykonywana w ślizgu oraz sprężana kablami.
  11-12-2014 r.
  Trwają intensywne roboty na wielu frontach budowy instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji, w ramach rozbudowy ZZO w Hajnówce
  Została zakończona wymiana gruntów (zalegających odpadów). Większość robót sanitarnych zewnętrznych i robót elektrycznych została wykonana. Zostały wylane już ściany kompostowni – serca całego zakładu. Jeszcze w tym miesiącu obiekt zostanie przykryty i rozpocznie się montaż technologii. Pozostałe obiekty są również na ukończeniu.
  03-12-2014 r.
  Ruszył rozruch technologiczny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu
  Trwają intensywne prace przy realizacji zadania „Rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej”.
 • 02-12-2014 r.
  Stalowa wiata nad bioreaktorami w Wołominie stanie do końca roku
  Na terenie ZZO Wołomin trwają prace związane z montażem wiaty stalowej nad bioreaktorami. Kończymy też prace w budynku administracyjno-socjalnym. Dzięki sprzyjającej pogodzie również prace na nowej kwaterze składowiska odpadów zbliżają się do końca.
  03-11-2014 r.
  Prace nad rozbudową Z.Z.O. MZO Wołomin idą pełną parą
  Trwają intensywne prace przy realizacji zadania „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin”. Równolegle wykonywane są prace związane z realizacją nowej kwatery składowania odpadów, wiata biosuszenia i biostabilizacji, budynkiem
  administracyjno-socjalnym i płytą do kompostowania.
  23-10-2014 r.
  Kamień węgielny wmurowany pod budowę nowej oczyszczalni ścieków w gminie Morąg
  W Jędrychówku dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej oczyszczalni ścieków. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni jest największą dotychczasową inwestycją w spółce MPWiK w Morągu. Obszar jaki będzie obsługiwała oczyszczalnia to 19 miejscowości, w tym miasto Morąg. Przepustowość oczyszczalni to 32 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców), więc stopień skanalizowania gminy znacznie wzrośnie do aż 95,3%. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec marca 2015 roku i będzie ona kolejnym obiektem referencyjnym z zakresy gospodarki wodno-ściekowej dla firmy Instal.
 • 17-09-2014 r.
  Instal Warszawa buduje kompostownię w Siedlcach
  W dniu 17 września 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o. w Siedlcach, jako Zamawiającym, a Instal Warszawa S.A, jako wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowania instalacji RIPOK w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)”.
  16-07-2014 r.
  Instal Warszawa buduje w Kozienicach
  Firma INSTAL WARSZAWA S.A. w konsorcjum z Energomar-Nord sp. z o. o. podpisała kontrakt na wykonanie kompleksowych robót konstrukcyjno – budowlanych i instalacyjnych dla zbiorników retencyjnych popiołu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz instalacją transportu pneumatycznego popiołu spod elektrofiltra.
  11-07-2014 r.
  INSTAL WARSZAWA S.A. wśród laureatów konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii.
  Opracowana przez firmę technologia - INSTAL AIRECO została zakwalifikowana do grona 14 najbardziej innowacyjnych, prośrodowiskowych polskich rozwiązań wybranych w 2014r.