Dezodoryzacja

Opracowana przez firmę INSTAL WARSZAWA technologia INSTAL AIRECO® została wyróżniona w konkursie GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, organizowanym przez Ministerstwo Środowiska.

INSTAL AIRECO® w ekologiczny i ekonomiczny sposób neutralizuje substancje złowonne, toksyczne i niebezpieczne powstające w wielu gałęziach przemysłu. Objęte ochroną patentową rozwiązanie składa się z zestawu urządzeń, dzięki którym wydzielane w procesach technologicznych gazy zostają pozbawione wszelkich szkodliwych substancji.

Głównym elementem systemu jest skruber, w którym dostosowane do danych potrzeb złoże oczyszczające pracuje fluidalnie. Niektóre lokalizacje wymagać będą zastosowania dodatkowych etapów pracy systemu, które wstępnie przygotują gazy do przejścia przez skruber. Efektem pracy urządzenia jest pełna redukcja związków mających negatywny wpływ na środowisko naturalne m.in. w przepompowniach, oczyszczalniach ścieków jak również w takich gałęziach przemysłu jak: spożywczy, chemiczny, papierniczy.

Praca systemu jest w pełni zautomatyzowana. Obsługa potrzebna jest jedynie do wykonania okresowych prostych prac konserwacyjnych. System zapewnia pełną redukcję gazów powodujących powstawanie gazów cieplarnianych, kwaśnych deszczy, wywołujących korozję i mających negatywny wpływ na system nerwowy ludzi i zwierząt.

TECHNOLOGIA DEZODORYZACI POWIETRZA INSTAL AIRECO® PRZEZNACZONA JEST DLA:

SIECI KANALIZACYJNE:

 • przepompownie ścieków,
 • zbiorniki bezodpływowe,
 • tabor asenizacyjny,
 • studzienki rozprężne,
 • zbiorniki uśredniające,

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW:

 • stacje zlewne,
 • komory wlotowe kolektora na oczyszczalnie,
 • komory krat,
 • sita,
 • piaskowniki i odtłuszczacze,
 • obiekty przeróbki osadów,
 • suszarnie osadów,
 • studnie rozprężne,
 • zbiorniki uśredniające,

GOSPODARKA ODPADAMI

 • rozładunek odpadów,
 • przetwarzanie biologiczne,
 • kompostowanie tlenowe lub fermentacja beztlenowa,
 • przeładowywanie odpadów,
 • bunkier magazynowy,
 • hala kompostowni;
 • zbiorniki magazynowe płynnych odpadów organicznych,

ROLNICTWO

 • chów i hodowlę zwierząt futerkowych,
 • przemysł paszowy,
 • ubojnie zwierząt,
 • produkcję środków ochrony roślin,

PRZETWÓRSTWO ROLNO- SPOŻYWCZE

 • produkcja piwa, spirytusu, wina,
 • przetwórstwo mleka i mięsa,

PRZEMYSŁ

 • przemysł papierniczy,
 • przemysł tłuszczowy,
 • przetwórstwo ryb,
 • palarnie kawy,
 • przemysł rafineryjny.

SIECI KANALIZACYJNE:

 • przepompownie ścieków,
 • zbiorniki bezodpływowe,
 • tabor asenizacyjny,
 • studzienki rozprężne,
 • zbiorniki uśredniające,

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW:

 • stacje zlewne,
 • komory wlotowe kolektora na oczyszczalnie,
 • komory krat,
 • sita,
 • piaskowniki i odtłuszczacze,
 • obiekty przeróbki osadów,
 • suszarnie osadów,
 • studnie rozprężne,
 • zbiorniki uśredniające,

GOSPODARKA ODPADAMI

 • rozładunek odpadów,
 • przetwarzanie biologiczne,
 • kompostowanie tlenowe lub fermentacja beztlenowa,
 • przeładowywanie odpadów,
 • bunkier magazynowy,
 • hala kompostowni;
 • zbiorniki magazynowe płynnych odpadów organicznych,

ROLNICTWO

 • chów i hodowlę zwierząt futerkowych,
 • przemysł paszowy,
 • ubojnie zwierząt,
 • produkcję środków ochrony roślin,

PRZETWÓRSTWO ROLNO- SPOŻYWCZE

 • produkcja piwa, spirytusu, wina,
 • przetwórstwo mleka i mięsa,

PRZEMYSŁ

 • przemysł papierniczy,
 • przemysł tłuszczowy,
 • przetwórstwo ryb,
 • palarnie kawy,
 • przemysł rafineryjny.
Install