Z każdym dniem coraz lepiej
12.10.2021 r.

Na oczyszczalni ścieków w Łomży z każdym dniem coraz lepiej i bliżej do uzyskania efektu końcowego modernizacji.

W ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie w Łomży” prowadzone są zaawansowane prace technologiczne instalacji rurociągów osadu surowego i pompowni wód deszczowych, montaż zagęszczarki w budynku odwadniania i zagęszczania osadu, zarurowanie rowu odpływowego rurociągiem DN1000.

Jednocześnie prowadzone są prace konstrukcyjno-budowlane: komory żelbetowe pompowni II st., kanałów dolotowych, komory żelbetowej kanału zrzutowego, montaż barierek ochronnych Reaktora A (komór denitryfikacji) i Reaktora C (komór nitryfikacji).

Trwają prace izolacyjne żywiczne komory czerpalnej w pompowni głównej ścieków oraz korony zbiornika osadnika wtórnego. W najbliższych dniach planowane jest uruchomienie i rozruch zagęszczarki w budynku odwadniania i zagęszczania osadu oraz montaż układu technologicznego drugiej sekcji komory czerpalnej w pompowni głównej ścieków.